วัตถุประสงค์

เพื่อตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

บทความวิชาการปี   2561

บทความวิชาการ ฉบับที่   39


   การสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษา

บทความจากงานวิจัย ฉบับที่   39


   การเลือกแบบแผนการรักษาการเจ็บป่วยของครัวเรือนในพื้นทีชนบทอีสาน

   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพัทลุง

   การใช้ละครประยุกต์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

   การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดความชื้นจากกระดาษกรองพีวีซีก่อนเก็บตัวอย่างฝุ่น

บทความวิชาการ ฉบับที่   38


   การวิเคราะห์หาสาเหตุของการประสบอันตรายขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลว: กรณีศึกษา 17 โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ

   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าของพนักงานขับรถรางในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี

   การพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

   การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี

   ความรู้เรื่องสารกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

   คือ การพัฒนาระบบปฏิบัติการทำให้ปราศจากเชื้อโดยประยุกต์ใช้แนวคิดลีน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทความวิชาการปี   2560

บทความวิชาการ ฉบับที่   37


   การวิเคราะห์ถดถอยแบบแบ่งช่วงสําหรับการศึกษารูปแบบ Interrupted Time Series :    การประยุกต์ใช้ใน งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว    และปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างในสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช

   ปัจจัยกําหนดการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของชาวนา
    ในอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


   พฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและประสิทธิผลของการให้อาชีวสุขศึกษา
    ที่มีผลต่อความรู้ทางด้านความปลอดภัยของเกษตรกรพื้นที่ต้นน้ํา จังหวัดพะเยา


   Charcoal Cloth Pad as a Qualitative Dermal Sampler for Toluene while Spray Painting
   in a Auto Body Repair Shop


   ปัจจัยทํานายพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้ําหนักเกินของนักศึกษาปริญญาตรี


คอลัมน์ SHE Digest   เป็นคอลัมน์ที่มุ่งนําเสนอเนื้อหาสาระที่ อาจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ได้ทําการ "ย่อย" พร้อม
ให้ข้อคิดเห็นต่อเนื้อหาสาระที่อาจนํามาจากบทความ เอกสารวิชาการและหรือเว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ เทคนิค ฯลฯ ด้าน Safety/Health/ Environmemt โดยหวังว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ด่วน..เพิ่มบทความใหม่ 3 เรื่องในคอลัมน์..!
  วัฒนธรรมความปลอดภัย : แนวทางหนึ่งของการสร้างความปลอดภัยในการทํางาน
  การชี้บ่งที่อับอากาศ : การเรียนรู้จากสหราชอาณาจักร
  NIOSH Ladder Safety App.
read more
การยศาสตร์หรือ Ergonomic เป็นศาสตร์
ที่ว่าด้วย comfort และ safety อันนำไปสู่การเพิ่ม productivity จึงเป็นศาสตร์ที่จป.วืชาชีพต้องรู้และเข้าใจ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
คอลัมน์นี้จะนำเสนอทฤษฎี การนำทฤษฎีไปใช้งาน และกรณีศึกษาที่ได้นำความรู้ด้านการยศาสตร์มาใช้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

read more
(Ergonomic Safety)

read more (การยกย้าย)

read more (ท่านั่งที่)

read more (การทำงานฯ)


วิศวกรรมศาสตร์
เป็นศาสตร์เพื่อการ
ออกแบบพัฒนาโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ กระบวนการผลิตหรือการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน งานด้านวิศวกรรม
มีความซับซ้อนและหลากหลายเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็นศาสตร์ที่เข้าถึงและทำความเข้าใจได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะกับผู้ที่
ไม่ได้ศึกษาด้านนี้มาก่อน
คอลัมน์นี้ จึงนำเสนอการแบกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ โดยผ่านมุมมองและแนวคิดที่หลากหลายจากวิศวกร
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนโดยบูรณาการหลักวิศวกรรมกับการจัดการอย่าง
ปลอดภัยในการทำงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นread more (การเลือกปั๋มฯ)

read more (การติดตามผล)

read more (ไบโอก๊าซฯ)

read more (แบบก่อสร้าง)

read more (เอฟจีดีฯ)บทบาทหน้าที่ของจป.ระดับวิชาชีพประจำโรงงาน
/สถานประกอบกิจการ นอกจากปฏิบัติหน้าที่ในฐานะจป.แล้ว โรงงาน
/สถานประกอบกิจการหลายๆ แห่ง นิยมควบรวมงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
และงานด้านสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน หนึ่งในงานด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับน้ำ
ดังนั้นจป.นอกจากมีความรู้ในงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้ว การมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับน้ำจึงเป็นสิ่ง
ที่จำเป็น
Water...for JorPor เป็นประเด็นสาระ เกร็ดเล็ก
เกร็ดน้อยเกี่ยวน้ำ
ในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ ทั้งน้ำดี และน้ำเสีย
read more (การดูดซับฯ)

read more (การกรองฯ)

read more (การจัดหาน้ำฯ)

read more (คุณภาพน้ำ)

read more (ดื่มน้ำ)

read more (ไฮโตรเจนซ์ฯ)

read more (กฎหมายน้ำ)

read more (คุณภาพน้ำ)


ชีวิตคนทำงานไม่ใช่
เพียงแคให้สุขภาพดี และปลอดภัยในการทำงานเท่านั้น แต่คุณภาพชีวิตการทำงานต้องคำนึงถึงด้วย
แนวเรื่องจะครอบคลุมทั้งเรื่อง ความพึงพอใจในงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน สมดุลชีวิตการทำงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้า การพัฒนาตนเอง สัมพันธภาพในที่ทำงานและสังคม ฯลฯ
จป.ระดับวิชาชีพ อย่าพลาดการติดตามเพื่อความรอบด้านในการทำงาน
read more (QWL)

ผู้สนับสนุน