วัตถุประสงค์


เพื่อตีพิมพ์บทความทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

บทความวิชาการปี   2561


บทความวิชาการ ฉบับที่   38


   การวิเคราะห์หาสาเหตุของการประสบอันตรายขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลว: กรณีศึกษา 17 โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ

   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าของพนักงานขับรถรางในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี

   การพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

   การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี

   ความรู้เรื่องสารกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

   คือ การพัฒนาระบบปฏิบัติการทำให้ปราศจากเชื้อโดยประยุกต์ใช้แนวคิดลีน โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทความวิชาการปี   2560


บทความวิชาการ ฉบับที่   37


   การวิเคราะห์ถดถอยแบบแบ่งช่วงสําหรับการศึกษารูปแบบ Interrupted Time Series :    การประยุกต์ใช้ใน งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว    และปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างในสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช

   ปัจจัยกําหนดการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของชาวนา
    ในอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


   พฤติกรรมการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและประสิทธิผลของการให้อาชีวสุขศึกษา
    ที่มีผลต่อความรู้ทางด้านความปลอดภัยของเกษตรกรพื้นที่ต้นน้ํา จังหวัดพะเยา


   Charcoal Cloth Pad as a Qualitative Dermal Sampler for Toluene while Spray Painting
   in a Auto Body Repair Shop


   ปัจจัยทํานายพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้ําหนักเกินของนักศึกษาปริญญาตรี

บทความวิชาการ ฉบับที่   36


   ความถูกต้องของการประเมินภาระงานด้วยวิธีการคัดครองและวิธีการสังเกต
   เมื่อเทียบกับวิธีวัดการใช้ออกซิเจน


   ความชุกของการเปลี่ยนแปลงระดับการได้ยินในพนักงานอุตสาหกรรมเคมี:
   การเปรียบเทียบผลตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงระดับการได้ยินของ NIOSH และ OSHA


   การสัมผัสสารไดทูเอทิลเฮซิลพทาเลท (ดีอีเอชพี) ทางการหายใจและระดับสารเมแทบอไลต์
  ในปัสสาวะของพนักงานอุตสาหกรรมพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์


   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจของกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้าน:
   กรณีศึกษาแรงงานทําดอกไม้ประดิษฐ์จากสําลี อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี


   พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนโรคไต
    อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์


   ความรู้ เจตคติ และการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดําบล จังหวัดชุมพร


บทความวิชาการ ฉบับที่   35


    การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มคนพิการ
     ที่ประกอบอาชีพผลิตปุ๋ยใส้เดือนดิน


   สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางานของคนงาน
     ในร้านรับซื้อของเก่า จังหวัดนครศรีธรรมราช


   ความรู้ ทักษะการบริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
     อุตสาหกรรมผลิตยางธรรมชาติพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย


   การแยกโลหะอัลลอยในกากของเสียจากกระบวนการเจียรเลนส์แว่นตาพลาสติก
     ด้วยกระบวนการให้ความร้อน


   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําเร็จรูปสําหรับการดําเนินการด้านความปลอดภัย
     เกี่ยวกับการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย



คอลัมน์ SHE Digest   เป็นคอลัมน์ที่มุ่งนําเสนอเนื้อหาสาระที่ อาจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ได้ทําการ "ย่อย" พร้อม
ให้ข้อคิดเห็นต่อเนื้อหาสาระที่อาจนํามาจากบทความ เอกสารวิชาการและหรือเว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ เทคนิค ฯลฯ ด้าน Safety/Health/ Environmemt โดยหวังว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ด่วน..เพิ่มบทความใหม่ 3 เรื่องในคอลัมน์..!
>  วัฒนธรรมความปลอดภัย : แนวทางหนึ่งของการสร้างความปลอดภัยในการทํางาน
>  การชี้บ่งที่อับอากาศ : การเรียนรู้จากสหราชอาณาจักร
>  NIOSH Ladder Safety App.
read more



การยศาสตร์หรือ Ergonomic เป็นศาสตร์
ที่ว่าด้วย comfort และ safety อันนําไปสู่การเพิ่ม productivity จึงเป็นศาสตร์ที่จป.วืชาชีพต้องรู้และเข้าใจ จะเป็นประโยชน์ต่อการทํางาน
คอลัมน์นี้จะนําเสนอทฤษฎี การนําทฤษฎีไปใช้งาน และกรณีศึกษาที่ได้นําความรู้ด้านการยศาสตร์มาใช้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

read more
(Ergonomic Safety)

read more (การยกย้าย)

read more (ท่านั่งที่)

read more (การทํางานฯ)


วิศวกรรมศาสตร์
เป็นศาสตร์เพื่อการ
ออกแบบพัฒนาโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ กระบวนการผลิตหรือการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน งานด้านวิศวกรรม
มีความซับซ้อนและหลากหลายเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็นศาสตร์ที่เข้าถึงและทําความเข้าใจได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะกับผู้ที่
ไม่ได้ศึกษาด้านนี้มาก่อน
คอลัมน์นี้ จึงนําเสนอการแบกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ โดยผ่านมุมมองและแนวคิดที่หลากหลายจากวิศวกร
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนโดยบูรณาการหลักวิศวกรรมกับการจัดการอย่าง
ปลอดภัยในการทํางาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น




read more (การเลือกปั๋มฯ)

read more (การติดตามผล)

read more (ไบโอก๊าซฯ)

read more (แบบก่อสร้าง)

read more (เอฟจีดีฯ)

read more (คิดค่าปรับ)



บทบาทหน้าที่ของจป.ระดับวิชาชีพประจําโรงงาน
/สถานประกอบกิจการ นอกจากปฏิบัติหน้าที่ในฐานะจป.แล้ว โรงงาน
/สถานประกอบกิจการหลายๆ แห่ง นิยมควบรวมงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
และงานด้านสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน หนึ่งในงานด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับน้ํา
ดังนั้นจป.นอกจากมีความรู้ในงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้ว การมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับน้ําจึงเป็นสิ่ง
ที่จําเป็น
Water...for JorPor เป็นประเด็นสาระ เกร็ดเล็ก
เกร็ดน้อยเกี่ยวน้ํา
ในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ ทั้งน้ําดี และน้ําเสีย

read more (การจัดหาน้ําฯ)

read more (คุณภาพน้ํา)

read more (ดื่มน้ํา)

read more (ไฮโตรเจนซ์ฯ)

read more (กฎหมายน้ํา)

read more (คุณภาพน้ํา)



ชีวิตคนทํางานไม่ใช่
เพียงแคให้สุขภาพดี และปลอดภัยในการทํางานเท่านั้น แต่คุณภาพชีวิตการทํางานต้องคํานึงถึงด้วย
แนวเรื่องจะครอบคลุมทั้งเรื่อง ความพึงพอใจในงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน สมดุลชีวิตการทํางาน ความมั่นคงและความก้าวหน้า การพัฒนาตนเอง สัมพันธภาพในที่ทํางานและสังคม ฯลฯ
จป.ระดับวิชาชีพ อย่าพลาดการติดตามเพื่อความรอบด้านในการทํางาน
read more (QWL)

     www.วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ.com
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ สามารถนําไปเผยแพร่ต่อได้ โดยขอให้ระบุอ้างอิงแห่ลงที่มาด้วย