บทบรรณาธิการรองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย


วารสารความปลอดภัยและสุขภาพฉบับที่ 36 เป็นฉบับที่ 2 ที่เป็นวารสารออนไลน์
ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงวารสารให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หากท่านผู้สนใจ
ใดมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง

รูปแบบในการนำเสนอมีทั้งส่วนที่เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานดัชนีวารสารอ้างอิง
(Thai Journal Citation Index; TCI) กลุ่มที่ 2 ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาของ Peer Reviewer
อย่างน้อย 2 คนและได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกวารสารจาก 4 ฉบับเป็น 3 ดังนี้

ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน)
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม)
ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม)

นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน์ในบริเวณเว็บไซต์ของวารสารที่ไม่ต้องผ่าน Peer Reviewer
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและความรู้ที่ทันสมัยคือ SHE Digest
ทันโลก พัฒนาตนเอง และเว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

ในฉบับนี้ วารสารคงยังมีเนื้อหาวิชาการที่น่าสนใจในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคือ
ความถูกต้องของการประเมินภาระงานด้วยวิธีการคัดกรองและวิธีการสังเกตเมื่อเทียบกับ
วิธีวัดการใช้ออกซิเจน ซึ่งศึกษาความถูกต้องของการประเมินภาระงานโดยวิธีการคัดกรองและ
วิธีการสังเกตตามแนวทางขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วย มาตรฐาน ISO 8996 ของบุคคลทางด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ในการประเมินภาระงาน
ความชุกของการเปลี่ยนแปลงระดับการได้ยินในพนักงานอุตสาหกรรมเคมี: การเปรียบเทียบ
ผลตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงระดับการได้ยินของ NIOSH และ OSHA ซึ่งเปรียบเทียบความชุก
ของความผิดปกติของผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินเมื่อใช้เกณฑ์ของ NIOSH และ OSHA
ที่มีการพิจารณาและไม่พิจารณาปรับปัจจัยจากอายุในพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมสารเคมี
การสัมผัสสารไดทูเอทิลเฮซิลพทาเลท (ดีอีเอชพี) ทางการหายใจและระดับสารเมแทบอไลต์
ในปัสสาวะของพนักงานอุตสาหกรรมพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ สารนี้มักได้รับสัมผัส
ผ่านทางการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อน DEHP จากบรรจุภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตอาหาร
ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือเข้าสู่ร่างกายผู้บริโภคได้ และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการระบบทางเดินหายใจของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน:
กรณีศึกษาแรงงานทำดอกไม้ประดิษฐ์จากสำลี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ในหลายขั้นตอนของการผลิตนี้ทำให้เกิดฝุ่นละอองจากฝ้ายส่งผลกระทบต่อ
ระบบทางเดินหายใจของผู้รับงานมาทำที่บ้านรวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่
ในสภาพแวดล้อมด้วยกัน

ส่วนบทความทางด้านสาธารณสุขศาสตร์คือ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
ที่มีภาวะ แทรกซ้อนโรคไต อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โรคไตจากเบาหวานเกิดจาก
ความผิดปกติของหน่วยไต ท่อไตและหลอดเลือด การเสื่อมของไตจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
แต่ถ้ามีปัจจัยส่งเสริมจะทำให้ไตเสื่อมหน้าที่ได้เร็วขึ้นกว่าปกติ และความรู้
เจตคติและการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จังหวัดชุมพร ซึ่งจะเป็นข้อมูลป้อนกลับสู่วงจรการพัฒนาหน่วยบริกา
และบุคลากรระดับปฏิบัติงานได้ครอบคลุมในทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากนักวิจัย ผู้เขียนบทความ
สมาชิกและสปอนเซอร์เพื่อที่จะนำเสนอวารสารที่มีคุณค่าในเชิงวิชาการอย่างมี
คุณภาพและทันสมัยต่อไป

บรรณาธิการบริหาร


คอลัมน์ SHE Digest   เป็นคอลัมน์ที่มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระที่ อาจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ได้ทำการ "ย่อย" พร้อม
ให้ข้อคิดเห็นต่อเนื้อหาสาระที่อาจนำมาจากบทความ เอกสารวิชาการและหรือเว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ เทคนิค ฯลฯ ด้าน Safety/Health/ Environmemt โดยหวังว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ด่วน..เพิ่มบทความใหม่ 3 เรื่องในคอลัมน์..!
>  วัฒนธรรมความปลอดภัย : แนวทางหนึ่งของการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
>  การชี้บ่งที่อับอากาศ : การเรียนรู้จากสหราชอาณาจักร
>  NIOSH Ladder Safety App.
read moreการยศาสตร์หรือ Ergonomic เป็นศาสตร์
ที่ว่าด้วย comfort และ safety อันนำไปสู่การเพิ่ม productivity จึงเป็นศาสตร์ที่จป.วืชาชีพต้องรู้และเข้าใจ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
คอลัมน์นี้จะนำเสนอทฤษฎี การนำทฤษฎีไปใช้งาน และกรณีศึกษาที่ได้นำความรู้ด้านการยศาสตร์มาใช้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
read more
(Ergonomic Safety)

read more (การยกย้าย)

read more (ท่านั่งที่)

read more (การทำงานฯ)


วิศวกรรมศาสตร์
เป็นศาสตร์เพื่อการ
ออกแบบพัฒนาโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ กระบวนการผลิตหรือการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน งานด้านวิศวกรรม
มีความซับซ้อนและหลากหลายเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็นศาสตร์ที่เข้าถึงและทำความเข้าใจได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะกับผู้ที่
ไม่ได้ศึกษาด้านนี้มาก่อน
คอลัมน์นี้ จึงนำเสนอการแบกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ โดยผ่านมุมมองและแนวคิดที่หลากหลายจากวิศวกร
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนโดยบูรณาการหลักวิศวกรรมกับการจัดการอย่าง
ปลอดภัยในการทำงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

read more (ไบโอก๊าซฯ) read more (แบบก่อสร้าง)
read more (เอฟจีดีฯ)


บทบาทหน้าที่ของจป.ระดับวิชาชีพประจำโรงงาน
/สถานประกอบกิจการ นอกจากปฏิบัติหน้าที่ในฐานะจป.แล้ว โรงงาน
/สถานประกอบกิจการหลายๆ แห่ง นิยมควบรวมงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
และงานด้านสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน หนึ่งในงานด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับน้ำ
ดังนั้นจป.นอกจากมีความรู้ในงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้ว การมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับน้ำจึงเป็นสิ่ง
ที่จำเป็น
Water...for JorPor เป็นประเด็นสาระ เกร็ดเล็ก
เกร็ดน้อยเกี่ยวน้ำ
ในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ ทั้งน้ำดี และน้ำเสีย

read more (ดื่มน้ำ)

read more (ไฮโตรเจนซ์ฯ)

read more (กฎหมายน้ำ)ชีวิตคนทำงานไม่ใช่
เพียงแคให้สุขภาพดี และปลอดภัยในการทำงานเท่านั้น แต่คุณภาพชีวิตการทำงานต้องคำนึงถึงด้วย
แนวเรื่องจะครอบคลุมทั้งเรื่อง ความพึงพอใจในงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน สมดุลชีวิตการทำงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้า การพัฒนาตนเอง สัมพันธภาพในที่ทำงานและสังคม ฯลฯ
จป.ระดับวิชาชีพ อย่าพลาดการติดตามเพื่อความรอบด้านในการทำงาน
read more (QWL)