บทความวิชาการปี   2557


บทความวิชาการ ฉบับที่   24


    แนวทางการทางการส่งเสริมบุคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

    Road Safety Investment: A Step to Achieve the Decade of Action on Road Safety Goal in Thailand

    ปัญหาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้จากการทำงานของกลุ่มอาชีพการทอผ้า
    ด้วยมือในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย


    ผลของการใช้กระบวนการลดความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใข้ยากับการควบคุม
    ความดันโลหิตสูงในคลินิกความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลถลาง


บทความวิชาการ ฉบับที่   25


      บทบาทผู้บริหารและการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

      แนะนำร่าง ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems

     An Investigation of Particulate Emission Using Chemical Composition Analysis Method

     ความพึงพอใจของผู้นำชุมชนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจแห่งหนึ่ง
     ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


     ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและขาแบบไอโซไคเนติคกับ
     น้ำหนักมากที่สุดที่ยอมรับได้ในการยกในชายไทย ประเมินโดยวิธีไซโคฟิสิกค์


     ความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร


     วัฒนธรรมความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
     ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครบทความวิชาการ ฉบับที่   26


     ปัจจัยอันตรายในการทำงานและภาวะสุขภาพของคนงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา

     ภาวะสุขภาพและสภาพการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของแรงงานนอกระบบภาคกรเกษตร
     จังหวัดพิษณุโลก


     การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

     การพัฒนารูปแบบการสร้างครอบครัวอบอุ่นและป้องกันยาเสพติด ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง
     จังหวัดพัทลุง


     ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
     โรงพยาบาลของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบึงกาฬ


     ปัจนัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
     ในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรีคอลัมน์ SHE Digest   เป็นคอลัมน์ที่มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระที่ อาจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ได้ทำการ "ย่อย" พร้อม
ให้ข้อคิดเห็นต่อเนื้อหาสาระที่อาจนำมาจากบทความ เอกสารวิชาการและหรือเว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ เทคนิค ฯลฯ ด้าน Safety/Health/ Environmemt โดยหวังว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ด่วน..เพิ่มบทความใหม่ 3 เรื่องในคอลัมน์..!
>  วัฒนธรรมความปลอดภัย : แนวทางหนึ่งของการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
>  การชี้บ่งที่อับอากาศ : การเรียนรู้จากสหราชอาณาจักร
>  NIOSH Ladder Safety App.
read moreการยศาสตร์หรือ Ergonomic เป็นศาสตร์
ที่ว่าด้วย comfort และ safety อันนำไปสู่การเพิ่ม productivity จึงเป็นศาสตร์ที่จป.วืชาชีพต้องรู้และเข้าใจ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
คอลัมน์นี้จะนำเสนอทฤษฎี การนำทฤษฎีไปใช้งาน และกรณีศึกษาที่ได้นำความรู้ด้านการยศาสตร์มาใช้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
read more
(Ergonomic Safety)

read more (การยกย้าย)

read more (ท่านั่งที่)

read more (การทำงานฯ)


วิศวกรรมศาสตร์
เป็นศาสตร์เพื่อการ
ออกแบบพัฒนาโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ กระบวนการผลิตหรือการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน งานด้านวิศวกรรม
มีความซับซ้อนและหลากหลายเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็นศาสตร์ที่เข้าถึงและทำความเข้าใจได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะกับผู้ที่
ไม่ได้ศึกษาด้านนี้มาก่อน
คอลัมน์นี้ จึงนำเสนอการแบกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ โดยผ่านมุมมองและแนวคิดที่หลากหลายจากวิศวกร
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนโดยบูรณาการหลักวิศวกรรมกับการจัดการอย่าง
ปลอดภัยในการทำงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น read more (ไบโอก๊าซฯ) read more (แบบก่อสร้าง)
read more (เอฟจีดีฯ)


บทบาทหน้าที่ของจป.ระดับวิชาชีพประจำโรงงาน
/สถานประกอบกิจการ นอกจากปฏิบัติหน้าที่ในฐานะจป.แล้ว โรงงาน
/สถานประกอบกิจการหลายๆ แห่ง นิยมควบรวมงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
และงานด้านสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน หนึ่งในงานด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับน้ำ
ดังนั้นจป.นอกจากมีความรู้ในงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้ว การมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับน้ำจึงเป็นสิ่ง
ที่จำเป็น
Water...for JorPor เป็นประเด็นสาระ เกร็ดเล็ก
เกร็ดน้อยเกี่ยวน้ำ
ในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ ทั้งน้ำดี และน้ำเสีย

read more (ดื่มน้ำ)

read more (ไฮโตรเจนซ์ฯ)

read more (กฎหมายน้ำ)ชีวิตคนทำงานไม่ใช่
เพียงแคให้สุขภาพดี และปลอดภัยในการทำงานเท่านั้น แต่คุณภาพชีวิตการทำงานต้องคำนึงถึงด้วย
แนวเรื่องจะครอบคลุมทั้งเรื่อง ความพึงพอใจในงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน สมดุลชีวิตการทำงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้า การพัฒนาตนเอง สัมพันธภาพในที่ทำงานและสังคม ฯลฯ
จป.ระดับวิชาชีพ อย่าพลาดการติดตามเพื่อความรอบด้านในการทำงาน
read more (QWL)