เกี่ยวกับเรา

วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ (Journal of Safety and Health) เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI
และบริหารจัดการโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เผยแพร่สู่สาธารณะมาตั้งแต่ปี 2550 กองบรรณาธิการบริหารตั้งแต่ฉบับแรก
(ฉบับที่ 1 ปีที่ 1) จนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 34 ตุลาคม – ธันวาคม 2559 ปีที่ 9) ที่จัดทำเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย
รศ.สราวุธ สุธรรมาสา รศ.ดร.พาณี สีตะกลิน รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง
และรศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์
และได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาย ๆ สถาบันในการมาเป็นกองบรรณาธิการและ Peer Revivers
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ ส่วนการทำเป็นวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้
กองบรรณาธิการบริหารวารสารประกอบด้วยรศ.สราวุธ สุธรรมาสา รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง รศ.ดร.สมโภช รติฬาร รศ.พรทิพย์ กีระพงษ์
ผศ.ดร.อภิรดี ศรีโอภาส ผศ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ ผศ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ อ.กิตติ ลี้สยาม อ.กุลฑลีย์ บังคะดานรา อ.เอกพล กาละดี
อ.สุณัฐชา แสงมณี และอ.บุญญารัช ชาลีผาย

บทความต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ Peer Review ทั้งนี้ วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ที่เผยแพร่ในรูปของ e-Journal สู่สาธารณะนี้ เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกในปีที่ 10 ฉบับที่ 35 มกราคม – เมษายน 2560

โครงสร้างของ เว็บไซต์ วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ.com ในรูป e-Journal จะประกอบด้วยบทความจากงานวิจัย และบทความทางวิชาการ ซึ่งต้องผ่าน Peer Review และคอลัมน์ประจำได้แก่ SHE Digest , พัฒนาตนเอง, ทันโลก, Engineering, JorPor, และ Water for JorPor สำหรับบทความที่เผยแพร่มาตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับสุดท้ายที่ทำในรูปสื่อสิ่งพิมพ์นั้น ท่านผู้อ่านก็สามารถติดตาม ค้นคว้าในเว็บไซต์นี้ได้เช่นกัน

คอลัมน์ SHE Digest   เป็นคอลัมน์ที่มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระที่ อาจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ได้ทำการ "ย่อย" พร้อม
ให้ข้อคิดเห็นต่อเนื้อหาสาระที่อาจนำมาจากบทความ เอกสารวิชาการและหรือเว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ เทคนิค ฯลฯ ด้าน Safety/Health/ Environmemt โดยหวังว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ด่วน..เพิ่มบทความใหม่ 3 เรื่องในคอลัมน์..!
>  วัฒนธรรมความปลอดภัย : แนวทางหนึ่งของการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
>  การชี้บ่งที่อับอากาศ : การเรียนรู้จากสหราชอาณาจักร
>  NIOSH Ladder Safety App.
read moreการยศาสตร์หรือ Ergonomic เป็นศาสตร์
ที่ว่าด้วย comfort และ safety อันนำไปสู่การเพิ่ม productivity จึงเป็นศาสตร์ที่จป.วืชาชีพต้องรู้และเข้าใจ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
คอลัมน์นี้จะนำเสนอทฤษฎี การนำทฤษฎีไปใช้งาน และกรณีศึกษาที่ได้นำความรู้ด้านการยศาสตร์มาใช้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

read more (การยกย้าย) read more (ท่านั่งที่) read more (การทำงานฯ)


วิศวกรรมศาสตร์
เป็นศาสตร์เพื่อการ
ออกแบบพัฒนาโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ กระบวนการผลิตหรือการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน งานด้านวิศวกรรม
มีความซับซ้อนและหลากหลายเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็นศาสตร์ที่เข้าถึงและทำความเข้าใจได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะกับผู้ที่
ไม่ได้ศึกษาด้านนี้มาก่อน
คอลัมน์นี้ จึงนำเสนอการแบกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ โดยผ่านมุมมองและแนวคิดที่หลากหลายจากวิศวกร
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนโดยบูรณาการหลักวิศวกรรมกับการจัดการอย่าง
ปลอดภัยในการทำงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
read more (ไบโอก๊าซฯ) read more (แบบก่อสร้าง)


บทบาทหน้าที่ของจป.ระดับวิชาชีพประจำโรงงาน
/สถานประกอบกิจการ นอกจากปฏิบัติหน้าที่ในฐานะจป.แล้ว โรงงาน
/สถานประกอบกิจการหลายๆ แห่ง นิยมควบรวมงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
และงานด้านสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน หนึ่งในงานด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับน้ำ
ดังนั้นจป.นอกจากมีความรู้ในงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้ว การมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับน้ำจึงเป็นสิ่ง
ที่จำเป็น
Water...for JorPor เป็นประเด็นสาระ เกร็ดเล็ก
เกร็ดน้อยเกี่ยวน้ำ
ในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ ทั้งน้ำดี และน้ำเสียread more (ดื่มน้ำ)


read more (เอฟจีดีฯ)


read more (ไฮโตรเจนซ์ฯ)


read more (กฎหมายน้ำ)


ชีวิตคนทำงานไม่ใช่
เพียงแคให้สุขภาพดี และปลอดภัยในการทำงานเท่านั้น แต่คุณภาพชีวิตการทำงานต้องคำนึงถึงด้วย
แนวเรื่องจะครอบคลุมทั้งเรื่อง ความพึงพอใจในงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน สมดุลชีวิตการทำงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้า การพัฒนาตนเอง สัมพันธภาพในที่ทำงานและสังคม ฯลฯ
จป.ระดับวิชาชีพ อย่าพลาดการติดตามเพื่อความรอบด้านในการทำงาน

read more (QWL)