กอบบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา: รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
บรรณาธิการบริหาร รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย ผู้ช่วยบรรณาธิการ: รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง
กองบรรณาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล รศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล: ศ.ดร.พญ.ศิริกุล อิศรานุรักษ์ รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ รศ.ดร.สุคนธา คงศีล
รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน ผศ.ดร.พัชราพร เกิดมงคล อาจารย์ พญ.สุพัตรา ศรีวนิชากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ รศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร
ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ ผศ.ดร. นันทิกา สุนทรไชยกุล อาจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล อาจารย์ ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
มหาวิทยาลัยบูรพา: รศ.ดร.อนามัย เทศกระถึก
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร: รศ.ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ยุทธชัย บันเทิงจิตร
วิทยาลัยเซ็นหลุยส์: รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: ผศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข รศ.ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: รศ.ดร.สมโภช รติโอฬาร รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา รศ.พรทิพย์ กีระพงษ์
รศ.ปีติ พูนไชยศรี ผศ.ดร.อรยา ประเสริฐชัย ผศ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ ผศ.ดร.สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ ผศ.ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ ผศ.ปราโมช เชี่ยวชาญ
ผศ.อภิรดี ศรีโอภาส
กระทรวงสาธารณสุข: ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ: ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ รศ.ดร.วิจิตรา จงวิศาล รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ รศ.ดร.สุทิน อยู่สุข รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม รศ.ดร.ชมภูศักดิ์ พูลเกษ ผศ.นพ.นพกร จงวิศาล ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ดร.ไชยยศ บุญญากิจ ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์
นพ.วิชาญ เกิดวิชัย คุณสุดธิดา กรุงไกรวงศ์ คุณกาญจนา กานต์วิโรจน์

คอลัมน์ SHE Digest   เป็นคอลัมน์ที่มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระที่ อาจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ได้ทำการ "ย่อย" พร้อม
ให้ข้อคิดเห็นต่อเนื้อหาสาระที่อาจนำมาจากบทความ เอกสารวิชาการและหรือเว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ เทคนิค ฯลฯ ด้าน Safety/Health/ Environmemt โดยหวังว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ด่วน..เพิ่มบทความใหม่ 3 เรื่องในคอลัมน์..!
>  วัฒนธรรมความปลอดภัย : แนวทางหนึ่งของการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
>  การชี้บ่งที่อับอากาศ : การเรียนรู้จากสหราชอาณาจักร
>  NIOSH Ladder Safety App.
read moreการยศาสตร์หรือ Ergonomic เป็นศาสตร์
ที่ว่าด้วย comfort และ safety อันนำไปสู่การเพิ่ม productivity จึงเป็นศาสตร์ที่จป.วืชาชีพต้องรู้และเข้าใจ จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
คอลัมน์นี้จะนำเสนอทฤษฎี การนำทฤษฎีไปใช้งาน และกรณีศึกษาที่ได้นำความรู้ด้านการยศาสตร์มาใช้ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

read more (การยกย้าย) read more (ท่านั่งที่) read more (การทำงานฯ)


วิศวกรรมศาสตร์
เป็นศาสตร์เพื่อการ
ออกแบบพัฒนาโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ กระบวนการผลิตหรือการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน งานด้านวิศวกรรม
มีความซับซ้อนและหลากหลายเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็นศาสตร์ที่เข้าถึงและทำความเข้าใจได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะกับผู้ที่
ไม่ได้ศึกษาด้านนี้มาก่อน
คอลัมน์นี้ จึงนำเสนอการแบกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ โดยผ่านมุมมองและแนวคิดที่หลากหลายจากวิศวกร
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนโดยบูรณาการหลักวิศวกรรมกับการจัดการอย่าง
ปลอดภัยในการทำงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

read more (ไบโอก๊าซฯ) read more (แบบก่อสร้าง)


บทบาทหน้าที่ของจป.ระดับวิชาชีพประจำโรงงาน
/สถานประกอบกิจการ นอกจากปฏิบัติหน้าที่ในฐานะจป.แล้ว โรงงาน
/สถานประกอบกิจการหลายๆ แห่ง นิยมควบรวมงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
และงานด้านสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกัน หนึ่งในงานด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับน้ำ
ดังนั้นจป.นอกจากมีความรู้ในงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแล้ว การมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับน้ำจึงเป็นสิ่ง
ที่จำเป็น
Water...for JorPor เป็นประเด็นสาระ เกร็ดเล็ก
เกร็ดน้อยเกี่ยวน้ำ
ในโรงงาน/สถานประกอบกิจการ ทั้งน้ำดี และน้ำเสีย


read more (ดื่มน้ำ)
read more (เอฟจีดีฯ) read more (ไฮโตรเจนซ์ฯ) read more (กฎหมายน้ำ)
read more (คุณภาพน้ำ)


ชีวิตคนทำงานไม่ใช่
เพียงแคให้สุขภาพดี และปลอดภัยในการทำงานเท่านั้น แต่คุณภาพชีวิตการทำงานต้องคำนึงถึงด้วย
แนวเรื่องจะครอบคลุมทั้งเรื่อง ความพึงพอใจในงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน สมดุลชีวิตการทำงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้า การพัฒนาตนเอง สัมพันธภาพในที่ทำงานและสังคม ฯลฯ
จป.ระดับวิชาชีพ อย่าพลาดการติดตามเพื่อความรอบด้านในการทำงาน

read more (QWL)