การพัฒนาตนเอง


NEW...การจำแนกประเภทและการติดฉลากฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก

NEW...การสื่อสารความเป็นอันตรายด้วยระบบสากล GHS ระบบสากล GHS เพื่อการจัดการความปลอดภัยของสารเคมี

NEW...การสื่อสารความเป็นอันตรายด้วยระบบสากล GHS ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารเคมีตามระบบสากล GHS

NEW...การสื่อสารความเป็นอันตรายด้วยระบบสากล GHS การจำแนกความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำของสารเดี่ยวตามระบบสากล GHS

NEW...การสื่อสารความเป็นอันตรายด้วยระบบสากล GHS ข้อควรพิจารณาในการจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพตามระบบสากล GHS


คอลัมน์ SHE Digest   เป็นคอลัมน์ที่มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระที่ อาจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ได้ทำการ "ย่อย" พร้อมให้ข้อคิดเห็นต่อเนื้อหาสาระที่อาจนำมาจากบทความ เอกสารวิชาการและหรือเว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ เทคนิค ฯลฯ ด้าน Safety/Health/ Environmemt โดยหวังว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

read more

พัฒนาตนเองคอลัมน์พัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
คอลัมน์การพัฒนาตนเองจึงนำบทความจากวารสารความปลอดภัยและสุขภาพที่เคยตีพิมพ์มาแล้วนำมาเสนอในลักษณะเป็นชุดความรู้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้อ่านและในบางโอกาสจะนำผลงานที่เป็น Original article มานำเสนอด้วย

read more

ทันโลกคอลัมน์ทันโลก เป็นคอลัมน์ที่ นำข่าวสาร และข่าวการประชุม สัมมนาอบรม ตลอดจนข่าวความ เคลื่อนไหวในแวดวงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย งานสิ่งแวดล้อม งานสาธารณสุข และงานแพทย์แผนไทยมานำเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ เป็นคนที่ทันสมัยอยู่เสมอ...

read more

อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย


read more

ผู้สนับสนุน